Verksamhet

Vi utför alla förekommande moment inom markentreprenad området, allt från nyproduktioner till reparationer och underhåll. Vår specialitet är markarbeten efter järnväg.

Från skogsväg till motorväg

Norra Sveriges basindustrier är viktiga leverantörer av produkter till övriga landet och till Europa. Stora materialflöden kräver väl fungerande transportsystem från råvara till färdiga produkter och till slutkund.

För norra Sverige och främst inlandet har vägsystemet en avgörande betydelse för resande och transporter. Såväl näringsliv som privatpersoner är starkt beroende av god framkomlighet över hela året och det gäller allt från det finmaskiga skogsbilvägsnätet till de stora Europavägarna.

Vi har en omfattande kompetens inom vägbyggnation och arbetar med allt från det lilla till de riktigt stora projekten – från byggande/restaurering av riks- och länsvägar till brytning eller reparationer av skogsbilvägar.

Stor järnvägskompetens

Persontransporterna på järnväg ökar och godstrafiken har i allt högre grad blivit en integrerad del av industrins produktionsprocess.

Dagens järnvägsnät har brister både avseende kapacitet och standard. Underhållet av det befintliga nätet är också på många håll eftersatt.

Järnvägsarbeten är ett område vi utvecklat systematiskt. Med specialutrustade maskiner och de rätta behörigheterna hos våra medarbetare, kan vi utföra alla typer av spår nära mark- eller anläggningsarbeten. Exempelvis växelbyten, slipersbyten, dräneringsarbeten och trumbyten. Vi bygger också perronger och gångfållor.

Ett ständigt pågående arbete är att bygga bort obevakade järnvägsövergångar, något som ofta löses genom att anlägga ersättningsvägar i anslutning till järnvägarna. Under åren har vi genomfört ett stort antal entreprenader för att bygga ersättningsvägar.

Vattenkraft

Vattenkraften är en betydelsefull del av Sveriges energiförsörjning och är till stor del lokaliserad till Norrland. Bara inom vårt verksamhetsområde finns cirka 170 vatten-kraftverk, vilket motsvarar drygt 60% av Sveriges vattenbaserade elproduktion eller ca 30% av Sveriges totala produktion.

En viktig del av kraftverken är de dammar och vattenmagasin som reglerar tillflödet. Inom vårt verksamhetsområde finns cirka 825 luckor (avstängningsanordningar) för att reglera vattnet samt cirka 20 mil dammar med erosionsskydd att underhålla.

Markentreprenader har utvecklat en specialkompetens när det gäller att bygga eller renovera dessa magasin. Det kan handla om att genomföra dammförstärkningsåtgärder på erosionsskydd eller att reparera och underhålla dammar och utskov.