Verksamhet

Vi utför alla förekommande moment inom markentreprenad-området - allt från nyproduktioner till reparationer och underhåll. Vår specialitet är markarbeten efter järnväg.

Från skogsväg till motorväg

För norra Sverige och främst inlandet har vägsystemet en avgörande betydelse för resande och transporter. Såväl näringsliv som privatpersoner är starkt beroende av god framkomlighet över hela året och det gäller allt från de stora Europavägarna till det finmaskiga skogsbilvägsnätet.

Vi har en omfattande kompetens inom vägbyggnation och arbetar med allt från det lilla till de riktigt stora projekten - från byggande/restaurering av riks- och länsvägar till brytning eller reparationer av skogsbilvägar.

Stor järnvägskompetens

Persontransporterna på järnväg ökar och godstrafiken har i allt högre grad blivit en integrerad del av industrins produktionsprocess. Men järnvägsnätet har brister avseende kapacitet och standard, och underhållet av det befintliga nätet är också eftersatt.

Järnvägsarbeten är ett område vi utvecklat systematiskt. Med specialutrustade maskiner och de rätta behörigheterna hos våra medarbetare, kan vi utföra alla typer av spårnära mark- eller anläggningsarbeten, som slipersbyten, dräneringsarbeten och trumbyten. Vi bygger också perronger och gångfållor och ett ständigt pågående arbete är att bygga bort obevakade järnvägsövergångar, något som ofta löses genom att anlägga ersättningsvägar.

Vattenkraft

Vattenkraften är en betydelsefull del av Sveriges energiförsörjning och är till stor del lokaliserad till Norrland. Bara inom vårt verksamhetsområde finns cirka 170 vatten-kraftverk, vilket motsvarar drygt 60% av Sveriges vattenbaserade elproduktion eller ca 30% av Sveriges totala produktion.

En viktig del av kraftverken är de dammar och vattenmagasin som reglerar tillflödet. Inom vårt verksamhetsområde finns cirka 825 luckor (avstängningsanordningar) för att reglera vattnet samt cirka 20 mil erosionsskydd att underhålla.

Markentreprenader har utvecklat en specialkompetens när det gäller att bygga eller renovera dessa magasin. Det kan handla om att genomföra dammförstärkningsåtgärder på erosionsskydd eller att reparera och underhålla dammar och utskov.

Vindkraft

Vindkraften kommer starkt i Sverige och har stor potential som kompletterande energikälla. Under 2010 fanns det tillståndsansökningar för totalt 1 500 vindkraftverk hos länsstyrelsen i Östersund.

Vindkraftsanläggningarna ligger – naturligtvis – på blåsiga platser, ofta relativt långt från bebyggelse. Det betyder ett omfattande arbete med tillfartsvägar, kabeldiken, stationsplaner och grävning för fundament till kraftverken. Detta är ytterligare ett område där vi skaffat oss både kunnande och en omfattande erfarenhet.

Se gärna våra referenser.

Bengt Olofsson, VD

"Allt är möjligt - Med vår personals erfarenhet och kompetens, vår moderna maskinpark och en stor portion nyfikenhet och kreativitet löser vi alla uppgifter."

Bengt Olofsson, VD
Markentreprenader i Östersund AB, Forsbergs väg, 835 32 Krokom, Tel: 0640-341 27 Fax: 0640-628 22